Mestni linijski prevoz Kranj

Mestni linijski prevoz Kranj – napovednik odhodov in prihodov avtobusov ter obvestila za potnike

Mestni linijski prevoz v Mestni občini Kranj

Prevoze v mestnem linijskem prometu Kranj izvajamo na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe z Mestno občino Kranj. Način in organizacija prevozov je določena z omenjeno pogodbo in:

–      Odlokom o organizaciji in načinu izvajanja javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu (UL RS 47/2013),

–      Sklepom o določitvi obveznih linij in voznega reda (UL RS 51/2013),

–      Sklepom o določitvi cen prevoznih storitev (UL RS 51/2013).

Avtobusi vozijo na 12 progah, ki povezujejo okolico in bivalna naselja Kranja z železniško postajo, središčem mesta in industrijskimi conami.  Prevoz se izvaja vse dni v letu, tudi ob sobotah in nedeljah. V jutranji in opoldanski konici so vozni redi v največji meri prilagojeni zaposlenim, dijakom, učencem in so usklajeni z voznimi redi vlakov in medkrajevnega linijskega prevoza.

Povezava z železniško postajo

Do postajališča Kranj kolodvor, ki je locirano na železniški postaji, so speljane proge:

PROGA 1 –         Kolodvor-Globus-Primskovo-Planina-Hrastje
PROGA 7 –        Kolodvor-Globus-Srakovlje-Bobovek-Mlaka
PROGA 12 –       Kranj-Kolodvor-Besnica
PROGA 15 –       Primskovo-Planina-Kolodvor

V neposredno bližino železniške postaje, do postajališča KRANJ ŽP, ki je locirana na Ljubljanski cesti, se lahko pripeljete tudi z naslednjimi avtobusi:

PROGA 2 –          Globus-Primskovo-Planina-Stražišče-Globus
PROGA 3 –          Globus-Stražišče-Planina-Primskovo-Globus
PROGA 8 –          Kranj-Globus-Drulovka-Podreča

Vozni redi so usklajeni z voznimi redi vlakov v jutranji in zgodnji popoldanski konici. S progo 1 in 15 je povezava železniške postaje in bivalnega naselja Planina zagotovljena s 15-minutnim intervalom v dneh šolskega pouka in s polurnim intervalom v dneh šolskih počitnic. Progi 7 in 12 pa zagotavljata povezavo na določenih odhodih. Podrobni vozni red si lahko ogledate v priloženih datotekah pod to novico, v iskalniku voznih redov ali v knjižici voznih redov.

Vozovnice

Dnevno in evidenčno vozovnico (le-ta se izda brezplačno ob drugi in vseh nadaljnjih uporabah dnevne vozovnice) kupi uporabnik na avtobusu.

Terminsko vozovnico kupi uporabnik na avtobusnih postajah v Kranju, Škofji Loki in Radovljici ali v turističnih poslovalnicah v Ljubljani in na Jesenicah.

V ponudbi so:

 • dnevna,
 • mesečna (terminska),
 • letna (terminska),
 • dijaška in študentska mesečna, polletna in letna subvencionirana vozovnica (terminska).

Cene prevozov

Cene vozovnic so določene s Sklepom o določitvi cen prevoznih storitev, ki ga je potrdil svet Mestne občine Kranj in znašajo:

Dnevna vozovnica                             1,00 EUR

Mesečna                                         10,00 EUR

Letna                                              95,00 EUR

Cene dijaških in študentskih vozovnic so subvencionirane, določene na podlagi pogodbe med ministrstvom pristojnim za promet in Mestno občino Kranj. Uporabniki lahko v primeru, da se bodo vozili samo v mestnem prometu, pridobijo direktno vozovnico, kombinirano vozovnico pa v primeru, ko za prevoz do vzgojno-izobraževalne ustanove uporabljajo tudi druge vrste prevoza (medkrajevni avtobus ali vlak). Cene si oglejte v Ceniku subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih »Mestni linijski prevoz Kranj«.

Oblika terminskih vozovnic

Terminska vozovnica (mesečna, letna) je izdana na brezkontaktni čip kartici (dalje čip kartica). Ob prvem nakupu vozovnice uporabnik plača uporabnino v višini 2,50 €. Nedelujoča čip kartica se deponira pri prevozniku, uporabniku se brez plačila izda nova. Če čip kartica ne deluje zaradi poškodbe oz. uničenja, ki je posledica malomarne uporabe, stroški izdaje nove čip kartice bremenijo uporabnika.
Če uporabnik čip kartice ne potrebuje več, jo lahko vrne. Za nepoškodovano čip kartico vrnemo vplačani znesek uporabnine.

Veljavnost vozovnic

Dnevna (posamična) vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah opredeljenih z veljavnim Sklepom o določitvi obveznih linij in voznega reda na dan, ko je bila vozovnica izdana. Dnevna vozovnica ni izdana na ime in velja za imetnika.

Mesečna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega linijskega prometa in velja od prvega dne v tekočem mesecu do prvega delovnega dne v naslednjem mesecu. Mesečna vozovnica je izdana na ime uporabnika in je ne sme uporabljati drug uporabnik.

Letna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega linijskega prometa in velja od prvega dne v tekočem letu do drugega delovnega dne v naslednjem koledarskem letu. Letna vozovnica je izdana na ime uporabnika in je ne sme uporabljati drug uporabnik.

Terminska (letna, mesečna) vozovnica, izdana za eno od relacij mestnega prometa, velja  na vseh relacijah mestnega prometa ter tudi na ostalih Alpetourjevih avtobusih v medkrajevnem linijskem prometu na izbrani relaciji.
Terminska (letna, mesečna) vozovnica, izdana za relacijo linijskega prometa, velja na zapisani relaciji tako v linijskem kot v mestnem prometu.

Čip kartica je veljavni prevozni izkaz, ko je registrirana – približana čitalnemu terminalu, ki je nameščen pri vstopnih vratih.

Uporabnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza pri sebi in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti v pregled.

Popusti na dnevno vozovnico

otroci, ki potujejo individualno

do dopolnjenega 4. leta starosti, potujejo brezplačno,

od dopolnjenega 4. leta do dopolnjenega 10. leta starosti plačajo 50 % cene,

skupina potnikov do 10. leta starosti

otroci do dopolnjenega 10. leta starosti,  ki potujejo kot skupina, plačajo 50 % cene, spremljevalec skupine se pelje brezplačno.

skupina potnikov starejša od 10 let

otroci starejši od 10 let, mladina in odrasli, ki potujejo kot skupina, plačajo 80 % cene. Popust se obračuna, če skupina šteje najmanj 6 oseb.

Spremljevalec otrok in mladine (eden na 6 oseb) se pelje brezplačno.

Spremljevalec odraslih je sestavni del skupine in plača prevoz po enaki ceni kot skupina.

Vračilo vozovnic

Uporabnik lahko vozovnico (ne velja za dijaško in študentsko) zaradi spremembe kraja bivanja, zaposlitve ipd. (kar dokazuje z ustreznimi dokazili), vrne ali zamenja. Neporabljeni znesek voznine se mu vrne po ceni, ki je veljala ob nakupu, pri čemer se obresti ne obračunajo, upošteva pa se način plačila vozovnice in dan vračanja oz. menjave. Uporabnik lahko za čas, ko zaradi bolezni oz. drugih objektivnih razlogov ne bo uporabljal avtobusnih prevozov, ob predložitvi ustreznih dokazil, vozovnico deponira. Neizkoriščena voznina se mu povrne z dnem, ko je bila vozovnica deponirana pri prevozniku. Zahtevku za minulo obdobje se ugodi ob predložitvi zdravniških potrdil.  Vrne se neizrabljen del voznine po evidenci prevoznika.
Vračilo neporabljenega zneska voznine dijaških in študentskih vozovnic se  izvrši skladno  z določili Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, ki določa, da upravičenec lahko vozovnico vrne pred začetkom veljavnosti vozovnice (pred prvim dnem v mesecu, za katerega velja). Vrne se celotni vplačani znesek. Vračilo vozovnice v času veljavnosti vozovnice ni možno, razen vračilo letnih in polletnih vozovnic. Vrne se delež neizrabljene voznine, skladno z določili Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza.

Zloraba

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo terminskih vozovnic:

 • če jo uporablja druga oseba kot je navedeno na vozovnici,
 • če se uporablja na drugi oz. daljši liniji v javnem  linijskem  prometu, kot je izdana za linijo mestnega prometa,
 • če se uporablja v dneh, ko to ni dovoljeno,
 • če se uporablja kljub temu, da je časovno obdobje, za katerega je bila izdana, že preteklo oz. se še ni začelo,
 • če  vozovnica ni registrirana,
 • če je vozovnica na seznamu preklicanih vozovnic.

Postopek odvzema zlorabljene terminske vozovnice s strani kontrolnega osebja.

Ugotovljene kršitve iz prejšnje točke s strani kontrolnega osebja se sankcionira s plačilom nadomestne prevoznine v višini dvajsetkratne vrednosti dnevne vozovnice na celotni liniji.
Če potnik ne plača prevoznine iz predhodnega odstavka, mu kontrolno osebje vozovnico odvzame.

Postopek odvzema zlorabljene terminske vozovnice s strani voznega osebja.

 • Kljub temu, da potnik plača dnevno vozovnico, vozno osebje zlorabljeno vozovnico odvzame v naslednjih primerih:
  – če jo uporablja druga oseba, kot je navedeno na vozovnici,
  – če je vozovnica na seznamu preklicanih.
 • Če potnik plača voznino, vozno osebje vozovnice, ki jo je potnik poskušal zlorabiti, ne odvzame v naslednjih primerih:
  – če jo poskuša uporabiti na drugi liniji v medkrajevnem linijskem prometu, kot je izdana za relacijo mestnega prometa,
  – če jo poskuša  uporabiti  kljub temu, da je časovno obdobje, za katerega je izdana, že preteklo oz. se še ni začelo.

Potnik mora obvezno plačati dnevno vozovnico od vstopne do namembne postaje. Če potnik noče plačati voznine, nima pravice do prevoza in mora zapustiti vozilo.

 • Izjema: vozno osebje ne sme zavrniti prevoza osnovnošolca, četudi nima veljavne vozovnice in nima denarja, da bi plačal voznino. V primeru kontrole mora vozno osebje kontrolno osebje takoj ob vstopu v avtobus seznaniti s tem primerom.

Postopek vračila odvzete terminske vozovnice.

Upravičenec, ki mu je bila vozovnica odvzeta, lahko le-to proti plačilu nadomestne prevoznine v višini dvajsetkratne vrednosti dnevne vozovnice, prevzame na prodajnem okencu.
Potnik lahko kupi novo vozovnico samo v primeru, da plača  doplačilno voznino.

Pritožbe uporabnikov  

Pritožbo glede kvalitete in načina izvajanja mestnega linijskega prevoza lahko uporabnik poda pisno na naslov sedeža družbe Mirka Vadnova 8, Kranj, elektronski naslov info@arriva.si ali na spletno stran www.alpetour.si, lahko pa jo poda tudi osebno na avtobusni postaji Kranj (v tem primeru mora za namene odgovora navesti svoj točen naslov, elektronski naslov ali telefonsko številko, na kateri je dosegljiv).  Uporabnik mora v pritožbi  navesti točne podatke o dogodku (datum,  kraj in ura dogodka, okoliščine ipd.), na katerega se pritožba nanaša.

Na pritožbo se mora Alpetour odzvati v 14 dneh po njenem prejemu, bodisi s tem, da uporabniku pisno navede razloge, zakaj meni, da pritožba ni utemeljena ali pa da odpravi zatrjevane pomanjkljivosti prevozne storitve oziroma navede rok in način kako bo te pomanjkljivosti odpravil.

Če uporabnik ni zadovoljen z odzivom Alpetourja na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti oziroma Alpetour v 30 dneh od poteka roka za njegov odziv slednjega ni podal ali je njegov odziv  za uporabnika nesprejemljiv, lahko uporabnik zoper navedeno vloži pritožbo v pisni obliki na naslov Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

V tej pritožbi ni mogoče uveljavljati denarnih oziroma odškodninskih zahtevkov.

Če Mestna občina Kranj  ugotovi, da je Alpetour pri opravljanju mestnega linijskega prevoza ravnal v nasprotju s koncesijsko pogodbo, Odlokom o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu in drugimi predpisi ali običajnimi pravili izvajanja prevozov, po opravljenem upravnem postopku, z odločbo naloži Alpetourju, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju storitev v okviru mestnega linijskega prevoza ali mu naloži drugo ravnanje, s katerim naj uskladi izvajanje pogodbenih storitev z Odlokom in drugimi predpisi ali običajnimi pravili izvajanja prevozov.

Posebnosti v zvezi z zlorabo dijaških in študentskih vozovnic

Določa jih Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih. Upravičenec, ki je zlorabil pravico do subvencioniranega prevoza, izgubi to pravico za tekoče šolsko oziroma študijsko leto. Med zlorabe pravice do subvencioniranega prevoza se šteje:

 • nakup dveh ali več vozovnic, razen kombiniranih vozovnic,
 • ponarejanje dokumentov glede upravičenosti,
 • ponarejanje vozovnice,
 • uporaba vozovnice z neresničnimi podatki.

Vozni red

Navodila za branje

V voznih redih spodaj so zajete vse avtobusne proge mestnega potniškega prometa, ki obratujejo na območju Mestne občine Kranj. Do železniške postaje vozijo proge 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 15. Številke prog za ostala postajališča si lahko pogledate na spodnjem seznamu postajališč mestnega prometa s številkami prog.

V nadaljevanju navedeni deli prog se izvajajo kot javni linijski primestni prevoz potnikov in nimajo značaja mestnega prometa. To pomeni, da za prihode in odhode do/iz postajališč ne velja cena mestnega prometa. V voznih redih so deli prog označeni sivo.

Na progi št. 1 postaje: Prebačevo, Prebačevo I, Žerjavka in Trboje, na progi št. 8, Zbilje K, Zbiljski gaj, Medvode na klancu in Medvode in na progi št. 12 postaje: Njivica/Kr., Nemilje I, Nemilje, Podblica in Jamnik.

VOZNI REDI so navedeni po progah, ki so označene s številkami od 1 do 15 in nazivi, ki označujejo potek proge.

VOZNI ČASI pomenijo vedno čas odhoda, kar pomeni, da prihaja avtobus na postajališče nekoliko prej.

V rubriki »POSTAJE, POSTAJALIŠČA« so napisane postaje na katerih ustavljajo avtobusi na posamezni progi, v rubriki »KM« pa kilometri od začetne do končne postaje. ŠTEVILKE nad vsakim stolpcem pomenijo zaporedje odhodov, ČRKE pod njimi pa režim obratovanja posameznega odhoda. Legenda režimov se nahaja pod voznim redom.

VOZNE REDE si lahko pogledate v spodaj navedenih voznih redih po progah ali TUKAJ z vpisom vašega vstopnega in izstopnega postajališča.

Za dodatne informacije nas pokličite na tel: 04/20 13 210 ali pišite na promet@arriva.si

Vozni park

Avtobusi mestne izvedbe, ki opravljajo prevoze v mestnem prometu Kranj so »nizkopodni«, torej omogočajo vstop in izstop v višini pločnika, prilagojeni so invalidom, ki lahko preko preklopne invalidske rampe pri drugih vratih vstopajo v avtobus z invalidskim vozičkom ter so opremljeni s trojnimi vrati, ki omogočajo hiter vstop in izstop potnikov. Novejša vozila znamke Mercedes so prvi avtobusi na slovenskem tržišču opremljeni z EURO 6 motorji, ki izpolnjujejo visoke tehnične in najvišje ekološke standarde.

phpThumb