Vozovnice

OSNOVNE INFORMACIJE O TERMINSKIH VOZOVNICAH

za javni linijski (medkrajevni) prevoz in mestni linijski prevoz v Občini Jesenice

1.       Vrste terminskih vozovnic in kategorije uporabnikov

Alpetourjeve vozovnice so:

 • mesečna in kuponska – občani,
 • mesečna, letna in kuponska – osnovnošolci,
 • zneskovna – vsi uporabniki,
 • prenosljiva mesečna in letna – vsi uporabniki (samo za mestno linijo Podlubnik-Škofja Loka-Lipica)

Osnova  za izračun cen mesečnih vozovnic je Povprečna standardna tarifa za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu,  ki določa enosmerno ceno prevoza glede na prevozno razdaljo.
Dijaki in študenti, ki se vozijo na relacijah krajših od 2 km, osnovnošolci samoplačniki, ostali občani (delavci) samoplačniki pridobijo ceno mesečne vozovnice po enačbi:  38 voženj mesečno * cena enosmerne vozovnice.

Zaradi kompleksnosti in posebnosti določenih linij vas prosimo, da se predhodno o ceni mesečnih vozovnic pozanimate na naslovu promet@arriva.si ali predprodajnih mestih.

Enotne vozovnice (subvencionirane vozovnice za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih) so IJPP (integrirani javni potniški promet) produkt in so upravičencem na voljo skladno z določili Zakona o prevozih v cestnem prometu, Pravilnikom o določanju cen subvencioniranega prevoza, Pravilnikom o izvajanju subvencioniranega prevoza in Splošnimi pogoji za uporabo subvencioniranih vozovnic IJPP. Za področja, ki jih navedeni splošni pogoji ne urejajo, veljajo Splošni prevozni pogoji Alpetourja.

2.       Oblika terminskih vozovnic

Terminske vozovnice so izdane na brezkontaktni čip kartici (dalje čip kartica). Ob prvem nakupu vozovnice uporabnik plača uporabnino v višini 6,50 €. Nedelujoča čip kartica se deponira pri prevozniku, uporabniku se brez plačila izda nova. Če čip kartica ne deluje zaradi poškodbe oz. uničenja, ki je posledica malomarne uporabe, stroški izdaje nove čip kartice bremenijo uporabnika. Če uporabnik čip kartice ne potrebuje več, jo lahko vrne. Za nepoškodovano čip kartico vrnemo vplačani znesek uporabnine.

3.       Tarifa in popusti pri nakupu kuponske in zneskovne vozovnice za javni linijski (medkrajevni) prevoz

Prevoznina se plačuje skladno z vsakokrat veljavno Povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu.

Kuponska vozovnica

Pri nakupu delavske in osnovnošolske kuponske vozovnice nudimo količinski popust, odvisen od hkratnega števila kupljenih kuponov:

od 12 do 23 kuponov   5 % popust na ceno enosmerne vozovnice
od 24 kuponov dalje   10 % popust na ceno enosmerne vozovnice

Zneskovna vozovnica

Pri nakupu zneskovne vozovnice vam odobrimo dobroimetje, v višini odvisni od vplačanega zneska:

od 21 do 41,99 EUR   5 % popust na vplačan znesek
od 42 EUR dalje   10 % popust na vplačan znesek

Na čip kartico se zapiše saldo vrednosti v višini zneska plačila in dobroimetja. Saldo na čip kartici se zmanjšuje za porabljeni znesek voznine obračunane po rednem ceniku, po veljavni tarifi na dan plačila zneskovne vozovnice.

Popusti, ki veljajo pri nakupu vozovnic za Mestni promet Jesenice, za linijo Podlubnik-Škofja Loka-Lipica (»mestni promet Škofja Loka«) so razvidni iz veljavnih cenikov objavljenih na http://www.alpetour.si.

4.       Veljavnost

Vozovnica velja v obdobju in na relaciji, za katero je izdana, vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, za več prevozov dnevno:

 • mesečna vozovnica velja v mesecu, za katerega je izdana, in prvi delovni oz. šolski dan v prihodnjem mesecu,
 • letna prenosna vozovnica velja eno leto od nakupa,
 • letna osnovnošolska vozovnica velja od 1. 9. do 30. 6.,
 • zneskovna vozovnica velja do izrabe,
 • kuponska vozovnica velja do izrabe.

Čip kartica je veljavni prevozni izkaz, ko je registrirana – približana čitalnemu terminalu, ki je nameščen pri vstopnih vratih.

5.       Vračilo

Uporabnik lahko vozovnico, zaradi spremembe kraja bivanja, zaposlitve ipd. (kar dokazuje z ustreznimi dokazili) vrne ali zamenja. Neporabljeni znesek voznine se mu vrne po ceni, ki je veljala ob nakupu, pri čemer se obresti ne obračunajo, upošteva pa se način plačila vozovnice in dan vračanja oz. menjave. Uporabnik lahko za čas, ko zaradi bolezni oz. drugih objektivnih razlogov ne bo uporabljal avtobusnih prevozov, ob predložitvi ustreznih dokazil, vozovnico deponira. Neizkoriščena voznina se mu povrne z dnem, ko je bila vozovnica deponirana pri prevozniku. Zahtevku za minulo obdobje se ugodi ob predložitvi zdravniških potrdil. Vrne se neizrabljen del voznine po evidenci prevoznika.

6.       Preklic in nakup nadomestne vozovnice

Zaradi izgube, kraje, uničenja ipd. lahko uporabnik vozovnico prekliče. Ob preklicu mora uporabnik vozovnice (za mladoletne osebe pa njihovi starši oz. skrbniki) podati pisno izjavo o razlogih za preklic vozovnice in sprejeti odgovornost za nastalo ugotovljeno škodo, ki je povzročena z morebitnim lažnim preklicem. Uporabniku preklicane vozovnice se zaračuna vrednost vozovnice na relaciji, za katero je izdana, od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zakonske zamudne obresti. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah, veljavnih na dan preklica vozovnice, za kategorijo uporabnika, ki je neupravičeno uporabljal vozovnico.

Če se ugotovi, da kdo od potnikov uporablja preklicano (najdeno, ukradeno ipd.) vozovnico, je dolžan plačati vrednost vozovnice (na relaciji za katero je izdana) od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zakonske zamudne obresti. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah, veljavnih na dan preklica.

Stroške preklica in izdaje dvojnika plača uporabnik vozovnice po veljavnem ceniku.

Osnovnošolec stroškov preklica ne plača, pač pa samo čip kartico.

Lastnik (za mladoletne pa njihovi starši oz. skrbniki) vozovnico prekliče osebno na prodajnem mestu.

7.       Zloraba

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo terminskih vozovnic:

 • če jo uporablja druga oseba, kot je navedeno na vozovnici (ne velja za zneskovno in prenosljivo vozovnico),
 • če se uporablja na drugi oz. daljši liniji, kot je izdana,
 • če se uporablja v dneh, ko to ni dovoljeno,
 • če se uporablja kljub temu, da je časovno obdobje, za katerega je bila izdana, že preteklo oz. se še ni začelo,
 • če vozovnica ni registrirana za posamezno vožnjo,
 • če je vozovnica izdana kot enosmerna in se uporablja v nasprotni smeri, kot je navedeno na vozovnici,
 • če je vozovnica na seznamu preklicanih vozovnic.

Postopek odvzema zlorabljene terminske vozovnice s strani kontrolnega osebja

Ugotovljene kršitve iz prejšnje točke s strani kontrolnega osebja se sankcionira s plačilom voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje in doplačilne prevoznine v višini petkratne enosmerne cene za relacijo zapisano na zlorabljeni terminski vozovnici.

Če potnik ne plača prevoznine iz predhodnega odstavka, mu kontrolor vozovnico odvzame.

Postopek odvzema zlorabljene terminske vozovnice s strani voznega osebja

A) Kljub temu, da potnik plača voznino, vozno osebje zlorabljeno vozovnico odvzame v naslednjih primerih:

 • če jo uporablja druga oseba, kot je navedeno na vozovnici (ne velja za zneskovno in  prenosljivo vozovnico),
 • če je vozovnica na seznamu preklicanih.

Vozno osebje zlorabljeno vozovnico odvzame in potniku zaračuna voznino od vstopne do namembne postaje.

B) Če potnik plača voznino, vozno osebje vozovnice,  ki jo je potnik poskušal zlorabiti, ne odvzame v naslednjih primerih:

 • če jo poskuša uporabiti na drugi liniji, kot je izdana,
 • če jo poskuša uporabiti v dneh, ko to ni dovoljeno,
 • če jo poskuša  uporabiti  kljub temu, da je časovno obdobje, za katerega je izdana, že preteklo oz. se še ni začelo,
 • če potnik voznemu osebju ne izroči talona vozovnice kupljene v predprodaji,
 • če enosmerno vozovnico poskuša uporabiti v drugi smeri, kot je bila kupljena.

Potnik mora obvezno plačati voznino od vstopne do namembne postaje. Če potnik noče plačati voznine, nima pravice do prevoza in mora zapustiti vozilo.

C) Izjema: vozno osebje ne sme zavrniti prevoza osnovnošolca (velja za posebni linijski in javni linijski prevoz),  četudi nima veljavne vozovnice in nima denarja, da bi plačal voznino. V primeru kontrole mora vozno osebje kontrolno osebje takoj ob vstopu v avtobus seznaniti s tem primerom.

Način manipulacije z odvzeto terminsko vozovnico pri prevozniku

Kontrolno oz. vozno osebje odvzeto vozovnico izroči domicilnemu prodajalcu vozovnic, ki vozovnico označi kot odvzeto.

Če potnik noče izročiti vozovnice, se le-ta do trenutka plačila doplačilne prevoznine označi kot odvzeta – zlorabljena. Odvzem označi prodajalec vozovnic na podlagi pisnega obvestila kontrolnega osebja.

Postopek vračila odvzete terminske vozovnice

Upravičenec, ki mu je bila vozovnica odvzeta, lahko le-to proti plačilu doplačilne voznine v višini petkratne enosmerne cene za relacijo, zapisano na zlorabljeni terminski vozovnici, prevzame na prodajnem okencu.

Potnik lahko kupi novo vozovnico samo v primeru, da plača doplačilno voznino.

8.       Prodajna mesta in čas prodaje za nakup terminske vozovnice

Domača prodajna mesta:
Avtobusne postaje Kranj, Škofja Loka in Radovljica, turistične poslovalnice na Jesenicah, v Tržiču in Ljubljani.

Zunanje prodajno mesto:
Avtobusna postaja Ljubljana.

Prodaja terminskih vozovnic (razen kuponskih in zneskovnih) poteka od 25. v mesecu za prihodnji mesec do vključno 20. za tekoči mesec. Kuponsko vozovnico je možno kupiti vse dni v mesecu.

Mesečno vozovnico za prihodnji mesec je možno kupiti še pred iztekom tekočega meseca.